Sunday, 2 October 2011

Matlamat Dan Objektif Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Matlamat

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran
kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam
masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara
yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan
masyarakat, negara dan dunia.


Objektif


Objektif mata pelajaran ini merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan
kemahiran dan nilai.


Objektif Pengetahuan :


i. Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap
   pembangunan watak yang mulia.
ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab ke arah pembinaan keluarga
     yang bahagia.
iii. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni.
iv. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia.
v. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin

   negara.

vi. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

Objektif Kemahiran :


i.   Menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab.
ii.  Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku.
iii. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan
     masyarakat.
iv. Menangani konflik diri, keluarga dan rakan.
v.  Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.
vi. Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama.
vii. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan di
      dan orang lain.


Objektif Nilai :


i.    Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.
ii.   Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga.
iii.  Menghormati kaum dan budaya lain.
iv.  Menyayangi alam sekitar.
v.   Menunjukkan semangat kekitaan.
vi.  Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.
vii. Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara.

No comments:

Post a Comment